Janusz "Bartek" Bartkiewicz

TRYBUNA MYŚLI NIESKRĘPOWANEJ

niedziela, 11 wrzesień 2022 15:00

Pytania jakie jeszcze wielokrotnie publicznie będę stawiał. Chociażby w Strasburgu.

  •  
Oceń artykuł
(22 głosów)

 

W dniu 31 sierpnia 2022 r. funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego i wydziału kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, na podstawie postanowienia prokuratora Piotra Krupińskiego prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie, wykonującego obowiązki Naczelnika Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, wydanego 25 sierpnia 2022 r. sygn. Akt PK IV WZ Ds.50.2019, dokonali przeszukania mieszkania i samochodu Janusza Bartkiewicz zam w Wałbrzychu w efekcie czego dokonano zabezpieczenia wszelkiej prywatnej dokumentacji zapisanej na nośnikach cyfrowych oraz dokumentacji papierowej, nie mającej żadnego związku z nadzorowanym przez prokuratora Piotra Krupińskiego sprawy dotyczącej zabójstwa Anny Kemerowskiej i Roberta Odżgi dokonanego 17 sierpnia 1997 roku.

Z treści wydanego postanowienia wynika, że Janusz Bartkiewicz został zobowiązany do wydania do akt postępowania nadzorowanego przez prokuratora Piotra Krupińskiego wszelkich cyfrowych nośników danych elektronicznych (komputerów – w tym laptopów, urządzeń mobilnych, dysków zewnętrznych, przenośnych nośników danych), dokumentów, notatników, kalendarzy, zapisków oraz innych rzeczy wykazujących łączność z przedmiotowym postępowaniem. A w przypadku odmowy dobrowolnego wydania przeprowadzić przeszukanie, skrytek mieszkania zajmowanego przez Janusza Bartkiewicz w celu znalezienia i zabezpieczenia przedmiotów wymienionych w pkt I postanowienia, mogących stanowić materiał dowodowy w śledztwie sygn PK IV PZ Ds. 50.2019.

Z uzasadnienia tego postanowienia wynika, że prokurator Piotr Krupiński zasadnie przypuszcza, „że w posiadaniu Janusza Bartkiewicza znajduje się materiał dowodowy śledztwa oraz dane dotyczące innych osób mogących być związanymi z zabójstwem Anny Kembrowskiej i Roberta Odżgi, a nadto publikacje internetowe, które mogą utrudnić prowadzenie niniejszego postępowania poprzez ukierunkowanie na niezwiązane w istocie rzeczy z rzeczywistymi okoliczności.

Wydane postanowienie oparte zostało na wskazanych w nim następujących podstawach prawnych: art. 93. § 1 i § 3 k.p.k., art. 94. § 1 k.p.k., art.217 § 1, i § 2 i § 5 k.p.k., art. 220 k.p.k., art. 327 § 3 k.p.k.

W związku z powyższym stawiam następujące pytania:

1. Czy przeprowadzający przeszukanie na podstawie postanowienia prokuratora Piotra Krupińskiego funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego KWP w Krakowie, zobowiązani byli do zatrzymania wszystkich przedmiotów jakie uznali za stosowne, czy tylko tych wskazanych w postanowieniu, a więc „wykazujących łączność z przedmiotem postępowania (…) mogących stanowić materiał dowodowy w śledztwie sygn. PK IV WZ Ds.50.2019”

2. Czy prokuratorów powszechnych jednostek prokuratury nadal obowiązuje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 07.04.2016 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury (tekst jednolity Dz. U.2017.1206 ), którego § 159 ust. 1 stanowi, że zatrzymaniu w drodze dobrowolnego wydania lub odebrania albo po uprzednim przeszukaniu podlegają rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie, które:

1) służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa;

2) zachowały na sobie ślady przestępstwa;

3) pochodzą bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa;

4) mogą służyć jako środek dowodowy do wykrycia sprawcy czynu lub ustalenia przyczyn okoliczności przestępstwa albo których posiadanie bez zezwolenia jest zabronione.

3. Jeżeli tak, to dlaczego dokonano zabezpieczenia (de facto odebrania) rzeczy, które nie były w żadnej mierze jakimkolwiek materiałem dowodowym mogącym mieć znaczenie w sprawie podwójnego zabójstwa studentów.

4. Czy prokurator wydający postanowienia na wniosek naczelnika wydziału dochodzeniowo-śledczego KWP w Krakowie zobowiązany był do sprawdzenia, czy zgłoszony wniosek w pełni odpowiada wymogom zawartym w § 66 ust. 1 i 2 wytycznych nr 3 KGP z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów (Dz.Urz. KGP poz. 59), który stanowi, że w uzasadnieniu wniosku do prokuratora policjant jest zobowiązany przedstawić dowody lub przytoczyć okoliczności dające podstawę do przypuszczenia, że wymienione rzeczy albo dane informatyczne znajdują się we wskazanym miejscu lub urządzeniu albo systemie informatycznym.

5. Jaka była konkretna podstawa faktyczna postanowienia (art. 92 k.p.k.) prokuratora Piotra Krupińskiego zawierająca całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu, mających znaczenie dla wydania postanowienia i czy została ona wskazana przez składającego wniosek naczelnika wydziału dochodzeniowo-śledczego KWP w Krakowie.

6.Czy do okoliczności tych można zaliczyć fakt posiadania przez Janusza Bartkiewicz niżej wymienionych rzeczy i czy rzeczy te można uznać za dowody w prowadzonej sprawie

- telefony komórkowe Janusza Bartkiewicz i jego żony (nawet nie posiadające karty SIM), w tym 20-letni telefon m-ki Nokia;

- legalnie udostępniony na podstawie postanowienie Prokuratora Okręgowego w Świdnicy – z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących anonimizacji danych – części akt procesowych, stanowiących materiał faktograficzny do pisanej przez niego książki dotyczącej sprawy zabójstwa. Przy czym podkreślić muszę, że całość akt procesowych w tej sprawy znajduje się w dyspozycji prokuratora Piotra Krupińskiego i funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie;

- legalnie zebrany w latach 2010-2022 materiał dziennikarski, który wielokrotnie publikowany był w wielu mediach publicznych (prasa, radio, telewizja) i na ogólnie dostępnej stronie internetowej Janusza Bartkiewicz;

- dokumentacja zapisana w formie papierowej oraz na nośnikach cyfrowych (komputerowe dyski zewnętrzne i pendrive) zawierająca informacje, dotyczące osób trzecich (dane osobowe, historie choroby, akta spraw sądowych, prywatna korespondencja), przekazane Januszowi Bartkiewicz do wykorzystania w sprawach interwencyjnych, które podejmował jako dziennikarz wałbrzyskiego tygodnika DB 2010;

- dokumentacja dotycząca bieżących i archiwalnych (w tym danych genealogicznych) danych rodzinnych Janusza Bartkiewicz, jego żony Danuty Bartkiewicz oraz ich dzieci, wnuków i rodzeństwa, obejmująca okres 1848 -2022 roku;

- fotografie rodzinne zapisane w formie cyfrowej na zabezpieczonych dyskach oraz klisze fotograficzne zawierające fotografie rodzinne;

- muzyka nagrana na kasetach magnetofonowych z lat 1970-1990,

- płyty CD (oryginalne) z muzyką z lat 1960-1990;

- kaset VHS z nagraniami imprez rodzinnych i towarzyskich, oraz emitowanych w TV programami publicystycznymi i reportażami;

- dokumentacja archiwalna dotycząca zdarzeń o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym z lat 1995 – 2022;

- dokumentacja faktograficzna do pisanych przez Janusza Bartkiewicz książek o tematyce rodzinnej oraz kryminalnej, nie mającej jakiegokolwiek związku ze zbrodniami będącymi przedmiotem postępowania nadzorowanego przez prokuratora Piotra Krupińskiego;

- częściowo napisane już książki o roboczych tytułach: Saga o moim Ojcu, Z życia psów średniego miasta, W sidłach prawa i …..

- dokumentacja faktograficzna (w tym nagrane wywiady z byłymi funkcjonariuszami MO i Policji) do przygotowywanej książki „Historia Wydziału Kryminalnego KW MO - KWP w Wałbrzychu;

- archiwalny zbiór artykułów publikowanych przez Janusza Bartkiewicz w prasie miejscowej, krajowej i Internecie,

- prywatne kalendarze z zapisami dotyczącymi zdarzeń mających miejsce pod określonymi datami z lat 1967 – 2022;

- archiwalna i bieżąca dokumentacja finansowa i dotycząca prowadzonego gospodarstwa domowego,

7. Jak długo badany będzie zabezpieczony materiał w postaci zapisu cyfrowego, biorąc pod uwagę, że zawiera on około 3-4 milionów plików i folderów i w jaki sposób Prokuratura zabezpieczy ten materiał przed zniszczeniem lub dostaniem się w niepowołane ręce,

8. Czy funkcjonariusze Policji sprawdzający zabezpieczone informacje nie dopuszczą (zostaną zmuszeni) się złamania prawa, przez to, że w znacznej części do zapoznania się z ich treścią niezbędne jest orzeczenia sądu dotyczące naruszenia tajemnicy korespondencji oraz chronionych danych osobowych (danych wrażliwych);

9. Na jakiej podstawie prawnej dokonano przeszukania prywatnego samochodu Janusza Bartkiewicz, jeżeli czynność taka nie została wskazana w treści postanowienia;

10. Czy zabezpieczane przedmioty będące własnością Danuty Bartkiewicz nie objętej postanowieniem zostaną jej zwrócone w trybie natychmiastowym (komputer, fotografie, klisze fotograficzne, płyty CD będące własnością syna Alana Bartkiewicz – dotyczące czasów przedszkolnych, szkolnych i studenckich);

11. Czy Prokuratura jest w stanie udowodnić, że w/w przedmioty zabezpieczone w wyniku przeszukania spełniają podstawowy warunek wskazany w treści postanowienia, że zabezpieczenie ma dotyczyć rzeczy „wykazujących łączność z przedmiotem postępowania”.

12. Czy przeprowadzone przeszukanie (po wyrażeniu gotowości dobrowolnego wydania rzeczy mających i zabezpieczenie rzeczy) miały faktycznie na celu zabezpieczenie rzeczy mogących stanowić materiał dowodowy w śledztwie sygn. Akt PK IV WZ Ds.50.2019, w świetle zawartej w treści postanowienia informacji, że przeszukanie dotyczy niekoniecznie tylko w/w sprawy. Świadczy o tym następujący fragment uzasadnienia postanowienia o brzmieniu :

przeprowadzić przeszukanie miejsca jego zamieszkania celem zabezpieczenia materiału dowodowego mogącego mieć znaczenie w sprawie m.in. podwójnego zabójstwa …”.

Powyższe stwierdzenie wskazywać dowodnie może, że faktyczny cel przeprowadzonych czynności został ukryty, a przeprowadzone mogły być czynnościami pozornymi, mającymi zakamuflować ukryte faktyczne zainteresowanie organów ścigania. 

 

2451532