Janusz "Bartek" Bartkiewicz

TRYBUNA MYŚLI NIESKRĘPOWANEJ

niedziela, 13 listopad 2022 12:20

Szanowny Panie Prokuratorze Piotrze Krupiński

  •  
Oceń artykuł
(24 głosów)

                                                                                                                                                                                                                                 

Sygn. akt:

PK IV WZ Ds.50.2019

                                                                                                                                                                                       

W związku z pismem z 31.08.2022 r. sygn. IV WZ Ds. 50.2019 poprzez V Ds. 28/97/Spc, w którym to piśmie zostałem ponownie poinformowany o braku zgody na „ jakiekolwiek rozpowszechnianie, udostępnianie, upublicznianie, przekazywanie etc.” udostępnionych mi w trybie dostępu do informacji publicznej zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Świdnicy materiałów z akt śledztwa sygn. PK IV WZ Ds. 50.2019 (poprzednio V Ds.28/97/Spec.), zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie mi następujących kwestii prawnych:

1. Kiedy i w jaki sposób zostałem przed 31.08.2022 roku poinformowany o braku zgody na „ jakiekolwiek rozpowszechnianie, udostępnianie, upublicznianie, przekazywanie etc.” wyżej wskazanych akt sprawy V Ds.28/97/Spec. I kto konkretnie to mi zakomunikował ?

2. Czy śledztwo o sygn. V Ds.28/97/S zakończone w pierwszej połowie 1998 roku (obecnie sygn. PK IV WZ Ds. 50.2019) umorzeniem przez Prokuraturę Okręgową w Świdnicy, zostało wznowione poprzez podjecie z umorzenia w okolicznościach o jakich mowa w art. 327 § 3 k.p.k., biorąc pod uwagę fakt, że czynność nakazana w Postanowieniu z 25 sierpnia br. oparta została na w/w przepisie.

3. Czy umorzenie śledztwa z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa jest ipso iure jego zakończeniem a jeżeli tak, to czy w trakcie takiego stanu prawnego i faktycznego można unieważnić wydane wcześniej zarządzenie Prokuratora Okręgowego w sprawie udostępnienia dokumentów stanowiących zgodnie z obowiązującym prawem informację publiczną?

4. Jeżeli tak, to na jakiej konkretnej podstawie prawnej zawartej w kodeksie postępowania karnego?

4. Czy zgoda na udostępnienie dokumentów stanowiących zgodnie z obowiązującym prawem informację publiczną, jest obwarowana ustawowo jakimś terminem ważności jej obowiązywania, a jeżeli tak, to jakie przepisy k.p.k. to regulują?

Powyższe pytania spowodowane są moim dalszym zamiarem napisania książkę poświęconej zabójstwu Anny Kemerowskiej i Roberta Odżgi, przez co siłą rzeczy będę zmuszony (dla zachowania podstawowych zasad dotrzymania wiarygodności przekazu) do korzystania z ustaleń procesowych dokonanych osobiście i przeze funkcjonariuszy kierowanej przeze mnie w latach 1997 – 2003 grupy operacyjno-śledczej KWP w Wałbrzychu (następnie KWP we Wrocławiu), zapisanych w poszczególnych dokumentach prowadzonego śledztwa.

Dlatego wnoszę ponadto o wskazanie mi konkretnej podstawy prawnej na jakiej opiera się zakaz zawarty w w/w piśmie z 31 sierpnia 2022 roku, dotyczący dokumentów stanowiących informację publiczną. Analiza przepisów odnoszących się do tego zagadnienia wskazuje, że brak zezwolenia o jakim mowa w piśmie z 31.08.2022 r., dotyczyć może jedynie dokumentów wytworzonych w trakcie śledztwa prowadzonego po wydaniu postanowienia o jakim mowa w art. 327 § 3 k.p.k. Wydaje się więc, że zakaz zawarty w /w piśmie jest całkowicie bezprzedmiotowy.

Mając na uwadze powyższe stanowczo domagam się zwrotu udostępnionych mi zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Świdnicy dokumentów stanowiących informację publiczną w świetle Ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku odmowy zwracam się z żądaniem wskazania podstawy prawnej zezwalającej na unieważnienie rozporządzenia Prokuratora Okręgowego w Świdnicy i przesłania mi kopii takiej decyzji.

Równocześnie wnoszę o pilny zwrot korespondencji pomiędzy mną a Prokuratura Okręgową w Świdnicy z uwagi na to, że została zabrana mi bezpodstawnie, a więc bezprawnie, z uwagi na to, że korespondencji tej w jakikolwiek sposób i z jakichkolwiek powodów nie można zaliczyć do „rzeczy mogących stanowić materiał dowodowy” w jakimkolwiek postępowaniu, a zwłaszcza w umorzonym śledztwie w sprawie zabójstwa Anny Kembrowskiej i Roberta Odżgi. Zabezpieczona (zajęta) korespondencja z Prokuraturę Okręgową w Świdnicy jest korespondencją prywatną wytworzoną co najmniej 18 lat po zdarzeniu, wobec czego odebranie mi jej przez funkcjonariuszy KWP w Krakowie stanowi czyn z art. 231 k.k. przez to, że funkcjonariusze ci przekroczyli granice uprawnień zakreślonych w postanowieniem prokuratora z 25 sierpnia 2022 roku o żądaniu wydania rzeczy (przeszukaniu), albowiem zgodnie z art. 217 § 1 k.p.k. – zatrzymaniu mogą podlegają jedynie rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie. Chyba nikt w Prokuraturze Krajowej Oddział Zamiejscowy w Krakowie nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że moja prywatna korespondencja z Prokuraturą Okręgową w Świdnicy nie może stanowić jakiegokolwiek dowodu, na podstawie którego prokurator mógłby wydać postanowienie o podjęcie śledztwa umorzonego w 1998 roku.

Liczę na szybką i wyczerpującą odpowiedź, za co z góry uprzejmie dziękuję.

                                                                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                                                                    podinsp. w st. spoczynku i mgr (prawa) Janusz Bartkiewicz

PS.

Pismo tej treści w poniedziałek 14 listopada br. zostanie wysłane do wymienionego w tytule prokuratora z Krakowa.

2460376