Warszawa, dn. 20.09.2017 r.

W dniu 20.09.2017 r. w siedzibie Okręgu Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Malinowskiego 5 w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli ZŻWP: - Andrzej Sawicki – przewodniczący - Jerzy Włosiński – koordynator - Artur Malinowski oraz przedstawicieli warszawskiej grupy represjonowanych emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin: - Andrzej Pawłowski - Andrzej Chmiel - Joanna Krawczyk - Hanna Piasek-Zaremba W trakcie spotkania omówiono konsekwencje społeczne i etyczno-moralne wynikające z obniżek emerytur i rent mundurowych, wprowadzonych nielegalnie uchwaloną w dniu 16.12.2016 r. ustawą represyjną, odbierającą po raz kolejny uposażenia emerytalno-rentowe byłym funkcjonariuszom i ich rodzinom. Przedstawiciele ZŻWP wyrazili swoje obawy związane z przewidywanym wprowadzeniem analogicznej ustawy w odniesieniu do emerytów i rencistów wojskowych, którzy służyli w okresie PRL. Zwrócono uwagę, że w Sejmie na rozpatrzenie czeka rządowy projekt zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Zakłada on obniżenie wojskowych emerytur i rent inwalidzkich żołnierzom, którzy pełnili służbę na rzecz „totalitarnego państwa” od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r. oraz rent rodzinnych po tych żołnierzach. Wobec perspektywy ograbienia przez rząd PIS kolejnej grupy zawodowej z uczciwie wypracowanych przez lata służby należności, uczestnicy spotkania doszli do wspólnych konkluzji, sprowadzających się zasadniczo do zdecydowanego sprzeciwu dla takich działań. Przyjęte zostało stanowisko polegające na wzajemnym popieraniu inicjatyw podejmowanych przez środowiska funkcjonariuszy służb mundurowych, jak i środowiska wojskowych. Omówione zostały następujące zagadnienia: - organizacja spraw technicznych, m.in. łączność i powiadamianie, - współpraca z informatykami dotycząca rozpowszechniania informacji przeznaczonych i kierowanych do jak największej liczby odbiorców, - przygotowanie jak najszerszych akcji informacyjnych kładących nacisk na odkłamywanie polityki i bieżących działań rządu PIS- wspólny udział w przedsięwzięciach, takich jak: spotkania, dyskusje, protesty uliczne itp., - udział w protestach ulicznych organizowanych przez różne grupy społeczne przeciwko dyskryminacji i ograniczaniu demokratycznych praw obywatelskich. Podjęto inicjatywę wspólnego udziału: - w proteście kobiet „Wolne Polki - Wolna Polska. Wszyscy za jedną, jedna za wszystkich”, który odbędzie się pod Sejmem RP w dniu 24.09.2017 r. w godz. 14.00-16.00, zaplanowanym przez organizacje: Ratujmy Kobiety i Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (spotkanie przedstawicieli środowisk służb mundurowych z przedstawicielami organizacji wojskowych przewidziane jest na dzień 24.09.2017 r. o godz. 13.30 na Placu Trzech Krzyży pod pomnikiem Witosa); - w spotkaniu w dniu 11.10.2017 r., przewidywana godz. 18.00, organizowanym przez Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w Warszawie w sprawie wspólnego działania i wsparcia OKIU przez organizacje wojskowe (szczegóły w opracowaniu).

Na koniec spotkania przyjęto tryb spotkań co 2 miesiące oraz bieżące konsultacje dwustronne, celem współdziałania organizacji wojskowych i organizacji służb mundurowych.

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Ważne!

INFORMACJA PRAWNA

W dniu 18 kwietnia 2017 r. weszła życie ustawa o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Powodem tej nowelizacji była treść orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie o sygn. akt  K 5/11. Art. 4 ww. ustawy o zmianie ustawy o FUS wprowadził  też zmianę art. 33 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…). Aktualna treść ww. art. 33 ustawy emerytalnej stworzyła nowe możliwości zakwestionowania decyzji emerytalnych/rentowych Dyrektora ZER MSWiA. W związku z powyższym informujemy wszystkie osoby, które po otrzymaniu decyzji o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty, zamierzają złożyć odwołanie od tej decyzji do Sądu Okręgowego XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, w oparciu o odpowiedni wzór opublikowany na stronie internetowej FSSM RP, o możliwości jego uzupełnienia poprzez:

 • Dopisanie do stawianych zarzutów w pkt. II. zatytułowanym "Zaskarżonej decyzji zarzucam":  punktu  nr 1 w następującym brzmieniu:

 • „Przywołanie błędnej podstawy prawnej wydanej decyzji o ponownym ustaleniu wysokości mojej emerytury, tj. art. 15c w związku z 32 ust. 1 pkt 1, z jednoczesnym rażącym naruszeniem art. 33 ust. 1, który określa wyłączne przesłanki takiej decyzji, a w konsekwencji bezprawne ponowne jej ustalenie w drastycznie obniżonej wysokości” *.

*W przypadku rent w miejsce "art. 15c" należy wpisać art. 22a lub 24a w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej, tak jak wskazano w decyzji Dyrektora ZER.

Uzasadnienie tego zarzutu należy umieścić zaraz po zakończeniu opisu części zatytułowanej "Stan faktyczny" w sugerowanym niżej brzmieniu:

„W zaskarżonej decyzji o ponownym ustaleniu wysokości mojej emerytury/renty policyjnej Dyrektor Zakładu Emerytalno–Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako jej podstawę prawną, przywołał art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej. Jest to podstawa przytoczona błędnie, albowiem przepis ten określa jedynie formę załatwienia sprawy indywidualnej, w tym przypadku formę decyzji wydawanej przez  organ emerytalno-rentowy. Ww. przepis prawa formalnego jest podstawą ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego poprzez wydanie decyzji pierwotnej o ustaleniu prawa do  zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń z tego tytułu.

Decyzja o ustaleniu prawa do emerytury/renty policyjnej ma charakter deklaratoryjny i może podlegać zmianie, jednakże warunki tej zmiany bądź jej uchylenia muszą być ściśle określone a także ograniczone ramami czasowymi. Stanowi o tym jednoznacznie art. 33 ustawy emerytalnej, który wymienia enumeratywnie sześć przesłanek upoważniających organ emerytalny do zmiany lub uchylenia decyzji w zakresie określenia wysokości świadczeń pieniężnych. Wskazane tam przypadki, których stwierdzenie może spowodować uchylenie lub zmianę decyzji ustalającej prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia, mają charakter katalogu zamkniętego.  Oznacza to, że okoliczności nie ujęte w tym przepisie nie mogą stanowić podstawy wydania decyzji o ponownym ustaleniu wysokości mojego świadczenia. W szczególności należy wskazać na ust. 1 pkt 1 ww. art. 33 ustawy emerytalnej, który stanowi, że [decyzja organu emerytalnego ustalająca prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia ulega uchyleniu lub zmianie na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli zostaną przedstawione nowe dowody lub ujawniono nowe okoliczności faktyczne, które mają wpływ na prawo do zaopatrzenia emerytalnego lub wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia].  W moim przypadku nie przedstawiono jakichkolwiek nowych dowodów ani nie ujawniono żadnych nowych okoliczności uprawniających ZER MSWiA do wydania decyzji o ponownym ustaleniu wysokości mojego świadczenia. Dowodem takim nie może też być informacja z IPN, która nie zawiera w swojej treści żadnych nowych okoliczności nie znanych organowi emerytalnemu wcześniej, tj. w chwili wydania pierwotnej decyzji o ustaleniu prawa do zaopatrzenia emerytalnego/rentowego oraz jego wysokości”.

W przypadku osób, które odwołania już złożyły, sugerujemy jego uzupełnienie (w zakresie wyżej wskazanym) w drodze odrębnego pisma procesowego (wzór tutaj), skierowanego w 2 egz. do Sądu Okręgowego, XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (po nadaniu sprawie sygnatury akt tego Sądu**) lub bezpośrednio na pierwszej rozprawie, ustnie do protokołu, z jednoczesnym przekazaniem Sądowi takiego pisma procesowego do akt sprawy. 

**Nadanie sygnatury sprawie i założenie akt sprawy następuje na mocy zarządzenia Przewodniczącego Wydziału. Sygnatura akt sprawy będzie wskazana w Zawiadomieniu o terminie i miejscu posiedzenia Sądu (rozprawy), wzywającym też skarżącego do zajęcia stanowiska wobec odpowiedzi pozwanego – Dyrektora ZER MSWiA na odwołanie.    

Zespół Prawny FSSM RP

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Decyzja ZER o obniżeniu emerytury / renty podejmowana jest na podstawie informacji z IPN. Tymczasem poszkodowana/y tak naprawdę nie wie, co ów dokument zawiera. A przecież w niektórych, zwłaszcza mniej oczywistych przypadkach, jego treść może mieć istotne znaczenie w sprawie - który okres służby spowodował zakwalifikowanie pod przepisy ustawy represyjnej ?
Dlatego proponujemy, by występować do ZERu o udostępnienie kopii informacji IPN, będącej podstawą wydania ww. decyzji. Wzór takiego pisma znajduje się TUTAJ (i w Bibliotece), a wszystkie potrzebne do jego wypełnienia informacje znajdziecie w otrzymanych z ZERu decyzjach.
Uzyskany w ten sposób dokument, może być następnie wykorzystany zarówno przed Sądem, jak i w postępowaniu wg art. 8a przed Ministrem SWiA.

Zespół Prawny FSSM RP

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

JAK ODPOWIEDZIEĆ NA PISMO SĄDU ?

INFORMACJA PRAWNA

Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoczął wysyłanie pierwszych pism sądowych, pad nazwą „DORĘCZENIE ODPISU ODPOWIEDZI NA ODWOŁANIE” zobowiązujących odwołujących się od decyzji  Dyrektora ZER o ponownym ustaleniu wysokości emerytury/renty policyjnej, do:

 1. zajęcia (w terminie 14 dni) stanowiska w sprawie oraz złożenia wszelkich wniosków dowodowych,

 2. Wskazania wartości przedmiotu sporu (tzw. WPS),

 3. Wypowiedzenia się (precyzyjnego, w terminie 14 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania), o co wnosi skarżący.

W związku z powyższym, odpowiadając Sądowi, skarżący, których to dotyczy, powinni:

Ad. 1. Przedstawić stanowisko w sprawie. Zajęcie przez skarżącego „stanowiska w sprawie” polega na ustosunkowaniu się do odpowiedzi ZER na zarzuty sformułowane przez skarżącego w odwołaniu. Należy dążyć do obalenia argumentacji ZER i wykazania słuszności twierdzeń uzasadniających żądanie zmiany w całości decyzji Dyrektora ZER oraz zasadność pozostałych wniosków (nie ma potrzeby powtarzania całości argumentów przedstawionych w uzasadnieniu odwołania).  Ponadto skarżący, pod rygorem ich pominięcia, powinien złożyć wszelkie wnioski dowodowe w swojej sprawie, których wcześniej nie przedstawił w odwołaniu. Jeżeli tego nie zrobi lub zrobi po wyznaczonym terminie, wnioski takie mogą być przez Sąd pominięte (art. 217 § 2 k.p.c.).

Ad. 2. Podać wartość przedmiotu sporu (WPS), którą w tym przypadku, będzie (łącznie): suma kwot stanowiących różnicę między emeryturą/rentą  pobieraną do
1 października 2017 r. a emeryturą/rentą ustaloną na podstawie ustawy represyjnej  od 1 października 2017 r. za okres jednego roku w odniesieniu do świadczeń przyszłych  oraz  suma (wyliczonych analogicznie) świadczeń zaległych, jeżeli takie zaległości (w chwili kierowania do sądu odwołania) już występują (art. 22, 19 i 21 k.p.c.).  Wszystkie wyliczenia w wymiarze brutto.

Ad. 3. Odpowiednio zmodyfikować jeden z wniosków. W znacznej części wzorów odwołań, zarówno przygotowywanych przez kancelarie prawne, jak i dostępnych na portalach społecznościowych, nie ma poprawnej formuły podstawowego wniosku (żądania), zgodnego z treścią art. 47714 § 2 k.p.c. 

Powinno być:

…….. Wnoszę o:

 • Zmianę w całości decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno – Rentowego MSW
  o ponownym ustaleniu wysokości mojej emerytury policyjnej, nr ewid. KRW __________/VV z dnia __________ 2017 r. poprzez przywrócenie mi świadczenia  emerytalnego/rentowego w dotychczasowej wysokości, tj. w kwocie _______ złotych brutto.

Uwaga!
Zespół prawny FSSM będzie na bieżąco analizował kolejne pisma sądowe oraz odpowiedzi ZER na odwołania.  Nie wykluczamy (po analizie ww. dokumentów)  przygotowania swego rodzaju wzorca „Stanowiska skarżącego” będącego odpowiedzią do Sądu. Osoby korzystające z pomocy pełnomocników procesowych, od nich powinni uzyskać niezbędną pomoc w przygotowaniu odpowiedzi do Sądu.  

Zespół Prawny FSSM RP

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

PRAWDY I MITY O USTAWIE Z 16 GRUDNIA 2016 r.

O ZMIANIE USTAWY O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM FUNKCJONARIUSZY POLICJI,AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO,AGENCJI WYWIADU,SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO,SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO, CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ICH RODZIN tzw. dezubekizacyjnej.

 1. 1990 r. – weryfikacja funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Ci walczący z opozycją nie przystępują do weryfikacji lub nie przechodzą weryfikacji, odchodzą ze służby. Ponad 14 tysięcy funkcjonariuszy poddaje się weryfikacji, z tego ponad 10 tysięcy komisje weryfikacyjne złożone z opozycjonistów oceniło pozytywnie. Podejmują oni służbę w Policji, UOP, Straży Granicznej i innych służbach.

 2. 1994 r. uchwalono nową ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 3. 2009 r. zmiana ustawy obniżająca wysokość emeryturfunkcjonariuszom i żołnierzom aparatu bezpieczeństwa państwa służącym do 1990 roku z 2,6% za każdy rok służby do 0,7%.

 4. Wysokość średniej emerytury wypłacanej z ZER MSWiA wynosi 2870 zł a dla osób, którym obniżono emeryturę ustawą z 2009 r. wynosi 2125 zł

 5. Ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r. :

 1. Obejmuje każdego kto chociażby jeden dzień przed 31 lipca 1990 r. służył w cywilnych i wojskowych instytucjach na rzecz państwa totalitarnego. Zakres podmiotowy jest tak szeroki, że obejmuje funkcjonariuszy i żołnierz różnych służb, którzy nie mieli nic wspólnego z walką z opozycją (żołnierzy WOP, milicjantów, funkcjonariuszy BOR, żołnierzy WSW, funkcjonariuszy z wydziałów łączności, informatyków z Pesela itp.)

 2. Ustawą objętych będzie ponad 50 tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy i ich rodzin.

 3. Nowe emerytury będą wynosiły od 800 do 1700 zł (nawet najbardziej zasłużonych i najwyższych rangą oficerów)

 4. Najbardziej poszkodowani będą ci pozytywnie zweryfikowani w 1990 roku, którzy służyli wolnej Polsce i Polakom, często z narażeniem życia i zdrowia

 5. Jest szczytem bezmyślności i absurdu gdyż przestępcom np. zabójcom odbywającym karę pozbawienia wolności za każdy rok odsiadki liczy się 0,7% podstawy do emerytury a osobom, których dotyczy ustawa liczy się 0,0% czyli bez wyroku sądowego sądożywotnio skazani na egzystencję w ubóstwie. Zabójca księdza J. Popiełuszki będzie miał wyższą emeryturę niż generał pierwszy Komendant Główny Policji.

 6. Paradoksalnie wyższe emerytury będą mieli funkcjonariusze SB, którzy nie poddali się lub nie przeszli weryfikacji, podjęli pracę w cywilu niż ci, którzy uwierzyli Państwu Polskiemu i w wolnej Polsce uczciwie służyli Polakom.

 7. Ustawa jest niezgodna z Konstytucją i żadnymi normami prawa: wyciąga się odpowiedzialność zbiorową, rozszerza odpowiedzialność na członków rodziny, po raz kolejny karze za to samo – tylko za co?, odbiera prawa nabyte, podważa zaufanie do państwa prawa, po 1956 roku Polska nie była państwem totalitarnym, tryb uchwalenia jest niezgodny z prawem itp.

                                                                                                                                                      Adam Rapacki

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie przesyłam protokół ze spotkania KOIU z Komitetami Protestacyjnemu, które odbyło się 14 lipca 2017 r. w Warszawie. Aktualnie przedstawiciele KOIU (pełnomocnik i jego zastępca) odbywają spotkania robocze z Komitetami Protestacyjnymi celem wypracowania działań w sprawie:

- przeciwdziałania skutkom "ustawy represyjnej"

- konsolidacji szeregów służb mundurowych

- pozyskiwania sojuszników i koalicjantów.

Chce podkreślić, że spotkania te odbywają się przy dużym udziale i wsparciu struktur terenowych SLD.

Zdzisław Czarnecki

Napisz komentarz (0 Komentarzy)