Myślę, że wielu z zainteresowanych dalszymi działaniami Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w sprawie uchylenia skutków złodziejskiej ustawy represyjnej (lex Jaroslavus) z chęcią zapozna się z projektem ustawy zmieniającej treść wspomnianej ustawy złodziejskiej represyjnej. Odsyłam ich do niżej zamieszczonych załączników. Gdyby ktoś z czytających miał jakieś uwagi lub propozycje, zapraszam do zamieszczenia ich w miejscu na komentarze. Prześlę je do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

W dniu 14 lipca w Warszawie odbędzie się   Spotkanie Koordynatorów Komitetów Protestacyjnych. Miejsce spotkania sala wykładowa w  Pedagogium ul Marszałkowska 115. Przedmiotem spotkania będzie:

 • omówienie prac związanych z obywatelską inicjatywą ustawodawczą,
 • przedstawienie zasad współpracy z SLD w związku z inicjatywą obywatelską
 • przygotowanie komitetów do organizowania spotkań z pełnomocnikiem KIU Andrzejem Rozenkiem i zastępcą pełnomocnika gen Markiem Dukaczewskim  
 • przygotowanie komitetów do akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy 
 • przedstawienie i omówienie opracowanych "zasad zbierania podpisów"
 • omówienie przygotowań (wasze oczekiwania, pomysły, plany itp) do spotkania roboczego w Soczewce -  przełom wrzesnia/października.
        W spotkaniu najprawdopodobniej weźmie udział prof. Marek Chmaj, który omówi taktykę postępowań przez Sąd Okręgowy, w związku z planowanym jego udziałem w pierwszych rozprawach przed Sądem Okręgowym.
 
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Argument dodatkowy dla odwołujących się rencistów inwalidzkich od decyzji ZER MSW, którzy uzyskali takie decyzje w związku ze służbą po 1990 r. w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, SłużbyKontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Zaskarżanej decyzji ZER MSW należy zarzucić naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2014 r. poz. 1822) polegające na nieuzasadnionym i pozbawionym związku przyczynowo skutkowego powstania inwalidztwa w służbie w ……………po 1 sierpnia 1990 r. , a zawartym w nowym art.22a. odniesieniem do pełnienia służby w PRL w taki sposób, że zmniejsza się o 10% podstawę wymiaru za każdy rok tej służby.

Na niekonstytucyjność tego rozwiązania zarówno w zakresie emerytur jak i rent zwróciła uwagę Komisja do Spraw Służb Specjalnych dla sporządzonej opinii nr 50 dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, stwierdzając:

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. Akt K 6/09, emerytura funkcjonariusza, który pełnił służbę w organach bezpieczeństwa PRL, a następnie wykonywał ją jako funkcjonariusz III RP, składa się z dwóch części. Pierwsza wypracowana w III RP, uwzględnia podstawę wymiaru świadczenia i jego dodatki, przy rocznym wskaźniku wynoszącym 2,6% wspomnianej podstawy, druga część, wypracowana w PRL, ulega stosownemu, ustawowemu obniżeniu. Powyższa zasada powinna obowiązywać w procedowanej obecnie ustawie”.

USTAWA

z dnia 28 listopada 2014 r.

o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

(Dz. U. z dnia 18 grudnia 2014 r. poz. 1822)

Art. 10. 1. Uznanie funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej, funkcjonariusza zwolnionego z tych służb oraz emeryta i rencisty za inwalidę następuje przez ustalenie stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu oraz określenie grupy inwalidzkiej, do której funkcjonariusz, emeryt i rencista zostaje zaliczony.

2. W celu ustalenia, czy nastąpiło stałe naruszenie sprawności organizmu, komisja lekarska ocenia, czy rozpoznane choroby lub schorzenia spowodowały takie upośledzenie czynności organizmu, które nie rokuje poprawy według wiedzy lekarskiej.

3. W celu ustalenia, czy nastąpiło długotrwałe naruszenie sprawności organizmu,

komisja lekarska ocenia, czy rozpoznane choroby lub schorzenia spowodowały upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 12 miesięcy, mogące jednak ulec poprawie według wiedzy lekarskiej.

4. Jeżeli przy orzekaniu o stanie zdrowia komisja lekarska stwierdzi u badanego kilka chorób lub schorzeń pozostających w związku ze służbą i jedno z nich pojedynczo lub łącznie z innymi jest przyczyną niezdolności do służby, to inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą.

5. Datę powstania inwalidztwa komisja lekarska ustala na podstawie dokumentacji medycznej. Za datę powstania inwalidztwa przyjmuje się datę ustaloną przez komisję lekarską. Jeżeli komisja, nie mogąc ustalić daty powstania inwalidztwa, ustaliła okres, w którym ono powstało, za datę powstania inwalidztwa przyjmuje się datę końcową tego okresu. Jeżeli komisja nie mogła ustalić ani daty, ani okresu powstania inwalidztwa, za datę jego powstania przyjmuje się datę zgłoszenia wniosku o świadczenie.

Ps. przywołane przepisy dotyczą także byłych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego.

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

KOMUNIKAT

dotyczący stanu przygotowań do realizacji Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP

Obserwujemy duże zainteresowanie, stanem realizacji Inicjatywy Ustawodawczej, związanej z przygotowaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Rozumiemy swego rodzaju zniecierpliwienie w oczekiwaniu na sygnał o rozpoczęciu zbierania wymaganych, co najmniej, 100 tys. podpisów obywateli, popierających projekt zmiany ww. ustawy. Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, przyjęła na siebie obowiązek przygotowania nie tylko tego projektu ustawy, ale także inspirowania działań, zmierzających do zorganizowania struktur, które będą w stanie podołać temu zadaniu, którego realizacja musi przebiegać zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.  Z obowiązku tego musimy wywiązać się należycie, a przede wszystkich uniknąć błędów, które zwykle są skutkiem nadmiernego pośpiechu i braku rzeczowej refleksji. Musimy mieć pewność, że „akcja” zbierania podpisów, tak pod względem formalno – prawnym, jak i organizacyjnym, przebiegnie sprawnie. Musimy pamiętać, że:

 1. Gdy projekt ustawy, zostanie już wniesiony przez Pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej (KIU) do Marszałka Sejmu RP, nie będzie mógł być zmieniony, nawet w formie autopoprawki. Ponadto, konstrukcja legislacyjna projektu nie może budzić żadnych wątpliwości, gdyż może to skutkować jego odrzuceniem. Stąd dbałość o końcowy kształt, przygotowywanego projektu aktu prawnego. Dopracowywane jest obecnie jego uzasadnienie, które musi być zgodne z art. 34 Regulaminu Sejmu.  

 2. Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, składa w optymalnym dla nas terminie do Marszałka Sejmu „Zawiadomienie o utworzeniu KIU”, przedkładając w Kancelarii Sejmu pakiet wymaganych dokumentów, w tym projekt ustawy oraz wykaz, co najmniej 1000 podpisów obywateli, popierających ten projekt.

 3. Zanim jednak Pełnomocnik KIU, złoży do Marszałka Sejmu ww. zawiadomienie, co najmniej we wszystkich dużych miastach, powinny powstać Komitety Protestacyjne, których zadaniem będzie prowadzenie akcji zbierania minimum 100 tys. wymaganych podpisów. Na chwilę obecną nie możemy jeszcze kategorycznie stwierdzić, że organizacja ww. Komitetów osiągnęła poziom zadowalający.

 4. Marszałek Sejmu w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia Pełnomocnika KIU, powinien wydać „Postanowienie o przyjęciu zawiadomienia”. Natomiast, rozpoczęcie akcji zbierania podpisów, może być ogłoszone dopiero po otrzymaniu przez Pełnomocnika KIU ww. Postanowienia. Wówczas także KIU ogłosi w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, następujące elementy:

 5. - fakt nabycia osobowości prawnej,

 6. - adres Komitetu,

 7. - miejsca udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu.

 8. Projekt ustawy wraz z załączonym wykazem podpisów obywateli, popierających projekt, nie może być wniesiony później niż 3 miesiące od daty Postanowienia Marszałka Sejmu o przyjęciu ww. Zawiadomienia o utworzeniu komitetu. Oznacza to, że na zebranie podpisów mamy dokładnie 3 miesiące i ani jednego dnia dłużej, liczone od dnia otrzymania Postanowienia Marszałka Sejmu o przyjęciu Zawiadomienia.

Tak wygląda strona formalna naszego przedsięwzięcia. Niemniej jednak rozumiemy, że oczekiwania naszych Koleżanek i Kolegów, dotyczą rozpoczęcia akcji zbierania podpisów już teraz (niejako natychmiast), tj. w takim terminie, aby jej zakończenie było możliwe jeszcze przed 1 października 2017 r. Niestety okoliczność ta (pomijając, nawet niektóre kontrowersje prawne), nie miałaby żadnego znaczenia. Zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu, przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od daty wniesienia projektu ustawy do Marszałka Sejmu, co oznacza, że mogłoby to nastąpić nie później, niż w pierwszej połowie stycznia 2018 r. Poza tym, wszyscy mamy świadomość realiów parlamentarnych oraz arytmetyki głosowań. Naszym celem jest jednak, zademonstrowanie aktualnej władzy, naszego kategorycznego sprzeciwu wobec bezprzykładnego gwałcenia praw i podstawowych zasad konstytucyjnych z czysto politycznych powodów oraz wykazanie, że w walce o godność i honor nie jesteśmy sami, że popierają nas dziesiątki tysięcy obywateli Rzeczypospolitej.  Wierzymy, że projekt ten powróci do Parlamentu nie później niż po najbliższych wyborach parlamentarnych.

W dniu 1 czerwca 2017 r na posiedzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, członkowie Komitetu jednogłośnie powierzyli funkcje:

 • Pełnomocnik Komitetu Andrzej ROZENEK

 • Zastępca Pełnomocnika Komitetu gen. Marek DUKACZEWSKI. 

Zatem, czas do rozpoczęcia zbierania 100 tys. podpisów, należy wykorzystać na „dopięcie” organizacji Komitetów Protestacyjnych. Dążyć należy, aby w ramach „porozumień służb mundurowych”, wszystkie organizacje włączyły się w działania komitetów protestacyjnych. Należy wskazać i przygotować osoby, które będą zbierać podpisy, uwzględniając zasady opisane w ww. ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli oraz w ustawie z dnia 28 maja 1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Musimy dokonać rozpoznania osób i środowisk, w których będziemy prowadzili akcję zbierania podpisów i które mogą nas w tym wesprzeć. Każdy Komitet otrzyma pakiet dokumentów, niezbędnych przy zbieraniu podpisów, tj.:

 • tekst projektu ustawy wraz z uzasadnieniem,

 • wykaz (formularz) do zbierania podpisów,

 • instrukcję wypełnienia wykazu,

 • zasady przechowywania wypełnionych wykazów zebranych podpisów.

/Irena Kłucińska/ 5 czerwca 2017 r.

Zespół VI FSSM

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
   Jeden z forumowiczów IFP zwrócił uwagę na następującą sytuację prawną:

Poza aspektem prawnym, konstytucyjnym, trybu podjęcia ustawy represyjnej z 16.12.2016 r. , zastanawia cezura czasowa. Za "służbę na rzecz totalitarnego państwa, uznaje ona okres od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.” Próg wyjściowy to data ogłoszenia manifestu PKWN, a końcowa?

Oznacza to, że wybory z dnia 4 czerwca 1989 r. odbyły się w "państwie totalitarnym", jak też rząd T. Mazowieckiego utworzony 12 września 1989 r. działał prawie rok w "państwie totalitarnym". Z dniem 31 grudnia 1989 r. tj. wraz z wejściem w życie nowelizacji ówczesnej Konstytucji zmieniono nazwę państwa na „Rzeczpospolitą Polską”, usunięto artykuły dotyczące kierowniczej roli partii oraz przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Pojawiły się także nowe zasady ustrojowe – zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada tzw. „sprawiedliwości społecznej”, pluralizm polityczny, swoboda działalności gospodarczej oraz ochrona własności. Nowelizacja przyniosła też zmiany o charakterze symbolicznym, czego wyrazem było przywrócenie korony orłu białemu w godle Polski. Czy zatem po ww. zmianie Konstytucji, powołana III RP była do 31.07.1990 r. "państwem totalitarnym" ? Jest to oczywiście absurd, na który należy zwrócić uwagę, gdyż może mieć on znaczenie prawne, skoro tego dnia nie miała miejsca żadna czynność prawna, która znamionowałoby koniec epoki PRL, a co więcej wcześniej miały miejsce fakty, działania prawne, które abstrahując od opinii prof. Chmaja dot. tzw. "państwa totalitarnego" powinny wskazywać inną datę, jeśli nie wcześniejszą to 4 czerwca 1989 r.

 Zapewne data 31.07.1990 r. nie jest przypadkowa, zachodzi pytanie dlaczego i skąd się wzięła?

Pozdrawiam - Stanisław/Stan

* * *

 Niedziela, 14 Maja 2017 10:22 JJ <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.> napisał(a)

Wystarczy odpowiedzieć, że mam emeryturę taką, jaką przyznał mi Lech KACZYŃSKI podpisując w 2009 roku nowelizację ustawy emerytalnej. O szczegóły (składowe emerytury) niech pytają ZER.

Dnia Sobota, 13 Maja 2017 12:02 Honorata <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.> napisał(a):

Nasuwa mi się pewna sugestia: Otóż gdyby zaczepił kogokolwiek jakiś dziennikarzyna nie mówmy nigdy o pieniądzach tj. ile kto i za co ma emerytury. Wystarczy na niegrzeczne pytanie opowiedzieć niegrzecznie pytaniem typu: A ile pan/pani zarabia,ile zarabiają piśdzielce? Nam przecież głównie chodzi o nasz honor, który na każdym kroku jest deptany i opluwany, o to całe bezprawie. Wystarczy powiedzieć, że mam emeryturę adekwatną do mojego przebiegu służby i narażania życia i zdrowia z tym związanymi, do tego co nam zagwarantowało państwo, ustawa o policji, (m.in.art.78 Ustawy o Policji stanowi, że okres służby w Policji traktuje się jako pracę w szczególnym charakterze, więc jakie to przywileje?), że od 1990 r. przez 27 lat służyliśmy Polsce i jej obywatelom (nawet tym piśdzielcom).
Skąd się wzięło pojęcie" renty i renty rodzinne"? - Przecież to nic innego jak oddane życia i zdrowie naszych kolegów, którzy służyli dla całego narodu i dla tych piśdzielców.
Czy to jest w stanie wynagrodzić nawet największa renta?"

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

DO WSZYSTKICH OBRABOWANYCH PRZEZ "DOBRĄ ZMIANĘ"

Składanie odwołań okazuje się wielką szansą do sporego zarobku, kosztem obrabowanych ustawa represyjną, dla wielu chciwych a nieuczciwych prawników. Dlatego udostępniam link do strony Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zawierający wzory odwołań.

Wzory odwołań zostały opracowane przez prawników Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy", którym przysługują autorskie prawa do tych wzorów. Kancelaria Pietrzak Sidor & Wspólnicy wyraża zgodę na wykorzystania tych wzorów wyłącznie w indywidualnych sprawach przez osoby, których dotyczyć będą decyzje Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Staży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U z 30.12.2016 r. poz. 2270).Koszty ich sporządzania zostały pokryte z subkonta „Darowizna”. 

Ze wzorów odwołań może korzystać indywidualnie każdy emeryt lub/i rencista, którego obejmuje w/w ustawa. Pamiętajmy, że są to wyłącznie WZORY, które należy uzupełnić opisem swojej indywidualnej sytuacji (samodzielnie lub przy pomocy adwokata), oraz można zmienić (dodać lub ująć) poszczególne  fragmenty dokumentu w zależności od własnej oceny, czego raczej nie rekomendujemy.

https://fssm.pl/wzory-odwolan-od-decyzji-zer (kliknij w zaznaczone)

PAMIĘTAJCIE

Każdy, kto otrzyma dwie decyzje (zmieniające decyzje stare) musi odwołać się do Sądu w Warszawie (poprzez ZER MSWiA) od tych dwóch decyzji oddzielnie.

Natomiast, kiedy otrzymacie zawiadomienia o terminie wyznaczonej rozprawy, nie zapomnijcie w dniu rozprawy wysław do sadu wniosek o nadesłanie treść i orzeczenia wraz z pisemnym jego uzasadnieniem. Jest to niezbędne dla prawidłowego i terminowego złożenia apelacji (kiedy oczywiście zajdzie taka potrzeba).

Mam jednocześnie prośbę do wszystkich kolegów z terenu byłego woj. wałbrzyskiego, objętych represjami, o nadsyłanie na mój adres (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.) swoich danych kontaktowych, co ułatwi mi koordynację akcji zbierania podpisów popierających inicjatywę ustawodawczą Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)