1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Argument dodatkowy dla odwołujących się rencistów inwalidzkich od decyzji ZER MSW, którzy uzyskali takie decyzje w związku ze służbą po 1990 r. w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, SłużbyKontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

Zaskarżanej decyzji ZER MSW należy zarzucić naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2014 r. poz. 1822) polegające na nieuzasadnionym i pozbawionym związku przyczynowo skutkowego powstania inwalidztwa w służbie w ……………po 1 sierpnia 1990 r. , a zawartym w nowym art.22a. odniesieniem do pełnienia służby w PRL w taki sposób, że zmniejsza się o 10% podstawę wymiaru za każdy rok tej służby.

Na niekonstytucyjność tego rozwiązania zarówno w zakresie emerytur jak i rent zwróciła uwagę Komisja do Spraw Służb Specjalnych dla sporządzonej opinii nr 50 dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, stwierdzając:

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2010 r., sygn. Akt K 6/09, emerytura funkcjonariusza, który pełnił służbę w organach bezpieczeństwa PRL, a następnie wykonywał ją jako funkcjonariusz III RP, składa się z dwóch części. Pierwsza wypracowana w III RP, uwzględnia podstawę wymiaru świadczenia i jego dodatki, przy rocznym wskaźniku wynoszącym 2,6% wspomnianej podstawy, druga część, wypracowana w PRL, ulega stosownemu, ustawowemu obniżeniu. Powyższa zasada powinna obowiązywać w procedowanej obecnie ustawie”.

USTAWA

z dnia 28 listopada 2014 r.

o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

(Dz. U. z dnia 18 grudnia 2014 r. poz. 1822)

Art. 10. 1. Uznanie funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej, funkcjonariusza zwolnionego z tych służb oraz emeryta i rencisty za inwalidę następuje przez ustalenie stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu oraz określenie grupy inwalidzkiej, do której funkcjonariusz, emeryt i rencista zostaje zaliczony.

2. W celu ustalenia, czy nastąpiło stałe naruszenie sprawności organizmu, komisja lekarska ocenia, czy rozpoznane choroby lub schorzenia spowodowały takie upośledzenie czynności organizmu, które nie rokuje poprawy według wiedzy lekarskiej.

3. W celu ustalenia, czy nastąpiło długotrwałe naruszenie sprawności organizmu,

komisja lekarska ocenia, czy rozpoznane choroby lub schorzenia spowodowały upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 12 miesięcy, mogące jednak ulec poprawie według wiedzy lekarskiej.

4. Jeżeli przy orzekaniu o stanie zdrowia komisja lekarska stwierdzi u badanego kilka chorób lub schorzeń pozostających w związku ze służbą i jedno z nich pojedynczo lub łącznie z innymi jest przyczyną niezdolności do służby, to inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą.

5. Datę powstania inwalidztwa komisja lekarska ustala na podstawie dokumentacji medycznej. Za datę powstania inwalidztwa przyjmuje się datę ustaloną przez komisję lekarską. Jeżeli komisja, nie mogąc ustalić daty powstania inwalidztwa, ustaliła okres, w którym ono powstało, za datę powstania inwalidztwa przyjmuje się datę końcową tego okresu. Jeżeli komisja nie mogła ustalić ani daty, ani okresu powstania inwalidztwa, za datę jego powstania przyjmuje się datę zgłoszenia wniosku o świadczenie.

Ps. przywołane przepisy dotyczą także byłych funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego.